Industrial Machinery s.r.o. Stroje pro obalový průmysl
a obalové materiály

CS EN

Všeobecné obchodní podmínky

Platnost

Účelem těchto obchodních podmínek je stanovit ve smyslu ustanovení § 273 odst. 1 obchodního zákoníku obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv mezi společností INDUSTRIAL MACHINERY s.r.o. jako dodavatelem a zákazníky všude tam kde to konkrétní kupní smlouva přímo neupravuje, anebo tam kde je kupní smlouva uzavřena pouze objednávkou.

I. Uzavírání kupních smluv (objednávek)

 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávku) činí kupující v ústní či písemné formě. Za písemnou formu se pokládá i forma e-mailová nebo faxová. Návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávky) musí obsahovat:
  1. popis zboží,
  2. množství zboží,
  3. datum a místo dodání zboží,
  4. kupní cenu zboží, kterou strany předjednají.
 2. Prodávající přijme návrh na uzavření kupní smlouvy rovněž ústně či písemně, případně vyjádří souhlas s uzavřením kupní smlouvy dodáním objednaného zboží, ve smyslu ustanovení § 275 odst. 4 obchodního zákoníku.
 3. Ústní či telefonickou objednávku lze přijmout pouze na běžné zboží (nikoliv zboží na zákazku, či s potiskem) do celkové výše 10 000 Kč.

II. Kupní cena, fakturace, placení

 1. Veškeré ceny zboží, vratných obalů či služeb prodávajícího se rozumí bez DPH a není-li uvedeno jinak, nezahrnují náklady na přepravu zboží, ani náklady na výsekové desky, tiskovou přípravu a štočky, technické přípravky, pojištění apod. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu zboží, zvýšenou o výše zmíněné náklady.
 2. Pokud se strany nedohodnou jinak, podkladem pro placení kupní ceny je prodávajícím vystavená faktura, kterou prodávající zašle kupujícímu do místa sjednaném v kupní smlouvě nebo objednávce.
 3. Oprávnění vyúčtovat (fakturovat) kupní cenu vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží, a to i v případě postupného částečného plnění dle článku III., odstavec 4 těchto Všeobecných dodacích podmínek
 4. Vyfakturovaná kupní cena je splatná ve lhůtě a dle podmínek, dohodnutých kupní smlouvou. V případě, že lhůta splatnosti není dohodnuta, platí, že faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení. V případě pochybností se má za to, že faktura byla kupujícímu doručena třetího dne od data jejího vystavení prodávajícím.
 5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu vystavenou fakturu, pokud tato neobsahuje některé náležitosti nebo má jiné vady, a důvody vrácení faktury písemně oznámit prodávajícímu. Prodávající je povinen vytčené vady přezkoumat a v případě oprávněnosti tyto vady odstranit. Pokud kupující nevyužije svého práva vrátit prodávajícímu vystavenou fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti, má se za to, že veškeré skutečnosti ve faktuře uvedené byly obsahem uzavřené kupní smlouvy a vystavená faktura je pak průkazem k osvědčení obsahu a realizace kupní smlouvy.
 6. Pro případ prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené obecně - závaznými právními předpisy.
 7. Vratné obaly (palety, desky, přepravní kartony, apod.) je povinen kupující vrátit prodávajícímu ve lhůtě 30 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Po marném uplynutí této lhůty nebude cena vratných obalů prodávajícím ve prospěch kupujícího dobropisována. Při vracení obalů (palet, desek, přepravních kartonů apod.) musí kupující zajistit jejich svázání (zapáskování) z důvodu bezpečnosti při vykládce. Na kupujícím vystavených dokladech, vztahujících se k vráceným obalům, musí být uvedena čísla dodacích listů a faktur prodávajícího, prokazujících dodání vrácených obalů kupujícímu. Při chybějících nebo neúplných údajích, či v případě vrácení poškozených vratných obalů je prodávající oprávněn tyto vrátit kupujícímu, a to na jeho náklady. Přepravní náklady související s vracením vratných obalů nese kupující. Cena vratných obalů činí 180,- Kč bez DPH za 1 ks EUR palety, V ostatních případech bude cena vratných obalů mezi stranami dohodnuta.
 8. Kupující nabude vlastnického práva k dodanému zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny.
 9. Cena servisních prací se řídí standardním ceníkem, který je objednateli servisu zaslán na vyžádání. Pakliže objednatel objedná servisní práce bez toho, aniž by si zaslání ceníku servisních prací vyžádal, má se za to, že s ceníkem souhlasí a akceptuje ceny servisu dané tímto ceníkem.

III. Množství, jakost, provedení, obal a dodání zboží

 1. Množství zboží, určené v kupní smlouvě či objednávce, je pouze přibližné, s povolenou odchylkou ± 5 %.(zejména u výroby na zakázku, anebo s potiskem)
 2. Není-li dohodnuta jiná jakost či provedení, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu zboží vyrobené dle norem prodávajícího. Způsob balení zboží se řídí balícími postupy prodávajícího. Pokud vyrobí prodávající některý ze svých výrobků na základě předaných podkladů a pokynů kupujícího, neručí prodávající za správnost a úplnost předaných podkladů a pokynů, ani prodávajícímu nesvědčí povinnost k náhradě škody, případně kupujícímu vzniklé.
 3. Kupující prohlašuje, že výrobou objednaného zboží na základě pokynů podkladů předaných kupujícím za tím účelem prodávajícímu nejsou porušována žádná cizí autorská, průmyslová či obdobná práva.
 4. Prodávající je oprávněn dodat zboží kupujícímu kdykoli během lhůty, která je sjednána v kupní smlouvě, a to i postupným částečným plněním.
 5. Prodávající je oprávněn dodat zboží dříve, než bylo sjednáno v kupní smlouvě, pokud v kupní smlouvě nebylo výslovně dohodnuto, že takovýto způsob plnění je nepřístupný.
 6. Kupující se zavazuje potvrdit ve prospěch prodávajícího doklad o dodání zboží (např. dodací list, nákladní list).
 7. Nepřevezme-li kupující řádně a včas dodané zboží, je prodávající oprávněn zboží prodat nebo uskladnit na náklady kupujícího. Pro tento případ sjednaly strany skladné ve výši 0,05 % z celkové ceny dodávaného zboží, včetně ceny vratných obalů, za každý započatý den ve kterém byl kupující v prodlení s jeho převzetím.
 8. Prodlení prodávajícího s dodáním zboží je podstatným porušením kupní smlouvy pouze, pokud je to výslovně dohodnuto v kupní smlouvě.
 9. Jestliže si podle kupní smlouvy zajišťuje přepravu zboží sám kupující, splní prodávající svou povinnost dodat zboží předáním tohoto zboží kupujícímu ve svém skladu, případně jiným vhodným způsobem umožní kupujícímu nakládat s tímto zbožím. Osoba, která převzetí zboží pro kupujícího zajišťuje, je povinna předložit oprávnění k převzetí zboží (plnou moc), na které bude uvedeno číslo kupní smlouvy. Bez tohoto oprávnění není prodávající povinen zboží vydat.
 10. Jestliže kupní smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím, splní prodávající svou povinnost dodat zboží kupujícímu jeho předáním prvnímu veřejnému přepravci k přepravě pro kupujícího. V takovém případě kupující prohlašuje, že je srozuměn s výběrem přepravce prodávajícím a výší jím účtovaného přepravného.

IV. Reklamační řád

 1. Převzetí zboží
  1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.
  2. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození, popř. učinit záznam do dodacího listu. Současně je kupující povinen pořídit fotodokumentaci zjištěných vad. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.
  3. Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží včetně fotodokumentace (viz. bod výše), podepsaného dopravcem.Totéž platí i v případě, že škoda byla způsobena dopravou.
  4. Náklady, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození nese v plném rozsahu kupující.
 2. Vyřízení reklamace

  Práva a povinnosti kupujícího:

  1. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách.
  2. Kupující může reklamaci podat jednou z uvedených možností:
   1. Na emailovou adresu: info@industrial-machinery.cz
   2. Poštou na adresu: INDUSTRIAL MACHINERY s.r.o.
    Hranická 883, Krásno nad Bečvou
    Valašské Meziříčí, 757 01
   3. Faxem na tel: +420 226 01 33 77
 3. Při reklamaci je vždy zákazník povinen uvést:

  1. Kontaktní informace (název, IČ)
  2. Číslo zakázky, popř. číslo dodacího listu
  3. Termín dodání zboží
  4. Označení výrobku
  5. Popis a důvod reklamace

   Zákazník může využít standardizovaný formulář pro záznam o reklamaci, který je dostupný na internetových stránkách dodavatele, popř. na vyžádání na výše uvedených kontaktních adresách.

 4. Náklady na dopravu k prodávajícímu hradí kupující, zpět ke kupujícímu prodávající. (v případě uznání reklamace jako oprávněné vzniká i nárok na úhradu přepravních nákladů kupujícímu, pakliže tyto náklady lze považovat za náklady běžné či obvyklé vzhledem k charakteru a typu zboží, jeho množství a vzdálenosti.)
 5. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

  Práva a povinnosti prodávajícího

  Prodávající rozhodne o včasně a řádně uplatněné reklamaci vad zboží do 10 pracovních dnů od přijetí zboží do reklamačního řízení a vyrozumí o tom kupujícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Reklamace doručená prodávajícímu později než 15 dnů po převzetí zboží, nebo reklamace bez záznamu potvrzeného dopravcem a fotodokumentace nebude prodávajícím vyřízena, leda by nedodržení podmínek bylo způsobeno vyšší mocí (živelní událost, prokazatelná ztráta doporučené zásilky poštou)

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Pokud nastane nezávisle na vůli povinné strany překážka, která jí brání ve splnění její povinnosti dle této či konkrétní kupní smlouvy, a nelze-li rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, může kterákoli ze smluvních stran odstoupit od kupní smlouvy.
 2. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit či pouze zastavit dodávání sjednaného zboží i v případě, že kupující je v prodlení s plněním jakéhokoli svého splatného závazku vůči prodávajícímu. Současně tuto skutečnost oznámí kupujícímu. Prodávající není v prodlení s dodávkou zboží, pokud kupující dluží za předchozí dodávku, která je po lhůtě splatnosti. Dnem uspokojení všech pohledávek prodávajícího tomuto počínají od počátku běžet nové lhůty ke splnění jeho povinností vůči kupujícímu.

  1. Jestliže kupující nepřevezme zboží ve lhůtě třiceti dnů od výzvy k převzetí, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Pro tento případ se kupující zavazuje ve lhůtě 10 dnů od odstoupení od smlouvy zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny nepřevzatého zboží a nahradit škodu, která nepřevzetím zboží prodávajícímu vznikne. Nepřevzaté zboží je prodávající oprávněn prodat třetí osobě nebo zničit.
  2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. srpna 2012
 2. Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na www.industrial-machinery.cz